HTML

Pratite nas Virtualni prikaz

Email

info@flek.ba

KONTAKT ADMINISTRACIJA

035 360 760

OPERATIVNI CENTAR

035 247 350

Dojavni Operativni Centar

Kako biste imali kompletnu zaštitu vaših objekata ili lica na postojeće sisteme tehničke zaštite koje su Vam projektovali naši inžinjeri, ugradili naši tehničari ili ste ih nabavili od drugih kompanija, mi Vam omogućavamo i 24 satno praćenje sa intervencijom putem naseg dojavnog operativnog centra i mobilne interventne ekipe.

Dojavni operativni centar ili skraćeno DOC, osposobljen je da istovremeno prihvati više alarmnih signala, te ih ravnomjerno rasporedi na obradu, a sve u svrhu pravovremene i brze reakcije.

Obzirom da se radi o segmentu tehničke zastite, DOC  svojom aktivnošću doprinosi kvalitetnijem i funkcionalnijem radu, kako radnika fizičke zaštite, tako i samih alarmnih sistema, čija evidencija dogadjaja unutar visoko sofisticiranog softvera biva podvrgnuta opsežnim analizama, a sve u svrhu najvišeg mogućeg stepena zaštite.

DOC koristi posebno izrađen softver koji ima funkciju prepoznavanja i arhiviranja svih ulaznih podataka, tako da smo u prilici dati van dnevne, sedmične, mjesčne izvještaje o svim događajima u prostorima koje mi štitimo. Isti sistem će nas na vrijeme upozoriti i na rokove za servisiranje opreme koje smo Vam ugradili.

Uz priključak i monitoring vaših alarminih sisema DOC Vam nudi i komunikacijsku alternativu, odnosno backup telefonske linije, putem koje se inače obavlja sva komunikacija alarmnih sistema sa DOC-om.

Putem istog  u mogućnosti smo ponuditi i video vertifikaciju alarmne situacije na objektima nasih klijenata te pravovremenim  informisanjem o svim situacijama koje se dešavaju na objektu kao sto su: nestanak struje, razne greške i alarmne situacije, ali i redovni dogadjaji u koje spadaju otvaranja i zatvaranja poslovnih objekata. Putem ovih  obavjestenja naši klijenti su u mogućnosti da prate poštovanje radnog vremenena od strane njihovih uposlenika.

Usluge Centralnog nadzornog sistema sa interventnim timom Flek Security

  • 24 satni prijem alarmnog signala, sabotaze i ostalih podataka o aktivnostima alarmnog sistema (test izvjestaja, stanja osnovnog i rezervnog napajanja, vrijeme uključenja i isključenja sistema, korisničke aktivnosti aplicirane preko tipkovnice/šifratora alarmne centrale, periodičnih testova i stanju kompletnog sistema uključujući telefonsku liniju, internet konekciju i dr)
  • Mogućnost daljinskog uključivanja sitema, bajpas zona i mijenjanja šifre korisnika
  • Računarska obrada i arhiviranje primljenih podataka
  • Obavještavanje odgovornih osoba i nadležnih organa i službi
  • Mjesečni listing o aktivnostima alarmnog sistema po zahtjevu Korisnika
  • Provjera alarmnog sistema ( uljučen/isključen) i informacije korisniku o svim prekidima i neispravnostima na istom
  • 24 satno dežurstvo ekipe za nadzor i interventne ekipe
  • Trenutačna telefonska dojava na pet mobilnih, 5 fiksnih telefona i 3 neovisna internet provider-a, a na znak alarma provale, prepada ili požar
  • Garantni rok i besplatan servis za sve komponente alarmnog sistema svo vrijeme trajanja Ugovora

Cijena priključenja na  Centralni nadzorni sistem se formira nakon izlaska na lice mjesta, a zavisi od ugroženosti, geografske lokacije, veličine i vrijednosti objekta, te se definise kroz ugovor.

Napominjemo da osiguravajuća društva daju popust na godišnju premiju osiguranja i do 30% u slučaju kada je objekat zaštićen alarmnim sistemom i isti priključen na Centralni nadzorni sistem.

Flek d.o.o. je osiguran od odgovornosti kod osiguravajućeg društva za štete koje bi njegovi uposlenici u obavljanju poslova zaštite mogli počiniti ugovornoj strani (Korisniku) ili trećim licima.

Flek d.o.o. je certificiran za fizičku i tehničku zaštitu, shodno Zakonu o Agencijama za zastitu ljudi i imovine  ( sluzbene novine federacije BiH br 50/02, broj rjesenja (08-03/1-1-04.3242/04-AD od 29.11.2004. godine)

0 0

Vaša sigurnost je naša briga

Kontaktirajte nas
logosHome.png